Photo:
Sverre Hjørnevik
vandring i myrkdalen
Photo:
Voss Flow
sup brett på vangsvatnet
Photo:
Jon Hunnalvatn Tøn | Voss Resort
Jente på hangurshusko, voss resort

Nyheiter

Ledig stilling som turistvert - oppstart hausten 2022

ledig stilling som turistvert, visit voss


Nytt spennande kunnskapsgrunnlag for reiselivsbygda Voss!

Visit Voss har dei siste månadane jobba med å få inn ny kunnskap kring marknad, moglegheiter og trendar og me har fått gjennomført ei eiga undersøking blant fritidsbustadeigarar i heradet. 

«Suksesskriterier for vinterturisme uten ski»
Mimir har på oppdrag frå Visit Voss og Visit Hardangerfjord, gjort ei analyse av potensiale og moglegheitene som ligg i «vinterturisme utan ski». Tromsø med sin eksplosive vekst innan slik turisme er nytta som eksempel og samanlikningsgrunnlag. Rapporten presenterer tal, aktuelle trendar og mange eksempel, og er svært interessant lesnad. 

Marknadsundersøking for Visit Voss og Hardanger 
Oponion har gjennomført ein mindre marknadsundersøking på den norske marknaden med 606 respondentar. Rapporten peikar blant anna på at Voss i størst grad assosierast med ekstremsport, naturopplevingar og ski. Medan dei største opplevde barrierane for å besøke Voss  er at «det er for dyrt» og at dei «manglar kunnskap om kva Voss har å by på». 

Fritidsbustadundersøking Visit Voss 2021
Heile 3.474 registrerte fritidsbustader er det i heradet vårt no, og 556 av desse tok seg tid til å svare på ei slik undersøking. Det er me svært takksame for, og det gjev oss mykje nyttig informasjon! 
Jamt over viser undersøkinga at ”bonus-vossingane” trivst svært godt på Voss, og dei nyttar fritids- bustadane sine mykje, dette er svært hyggeleg lesnad! 
Men den slår også fast at me har mykje å gå på når det gjeld å gje dei betre informasjon om kva som skjer i bygda, og i større grad klare å få dei med på festivalar, arrangement og kommersielle aktivitetar. 

Ynskjer du høgoppløyseleg versjonar eller tallgrunnlaget til undersøkingane? Ta kontakt med oss så sender me!

Hytteundersøking Voss 2021 (lav)

Kartlegging vinterturisme rapport

Visit Voss og Hardanger marknadundersøking 2021


Voss har fått tildelt merke for bærekraftig reisemål

last tuesday på ekstremsportveko

Dato: 28.06.2021

Voss har endeleg fått tildelt merke for «Bærekraftig Reisemål»! Det vil seie at me skal jobbe for å ta vare på naturen og kulturen vår i all framtid slik at DU kan nyta den på besøk hjå oss.

Du kan lese meir om tildeling her.

Du kan lese meir om prosjektet her.


Langrenn i myrkdalen

Dato: 19.01.2021

Norges idrettsforbund og NRK har tildelt Bergen og Voss NM-veka vinter 2022. 10-15 idretter vil bli en del av arrangementet – som vil foregå på to ulike arenaer: Åsane Arena i Bergen og Myrkdalen i Voss herad. Dette skriv NIF i ei pressemelding, 17.01.21.

NM-veka er eit konsept som skal vise ulike greiner og mangfaldet i idrettane. Det er Norges idrettsforbund, NRK og Norsk Tipping som står bak konseptet, som blei arrangert i Stavangerregionen for fyrste gong i 2018. I evalueringskriteria ligg det blandt anna krav om erfaring med tilrettelegging av idretts- og kulturarrangementer, overnattingskapasitet og geografisk beliggenheit. 

Det er ikkje fastsett kva idrettsgreiner som skal ta plass på Voss.