Ekstremsportveko
Photo:Erik Østlie

Berekraft

Merket Berekraftig Reisemål

Destinasjon Voss er den første destinasjonen i Hordaland som er i gang med arbeidet for å få Innovasjon Norge si godkjenning merket for Berekraftig reisemål. Me starta med arbeidet hausten 2018 og planleggjar å vere ferdig med prosessen i 2020.

Bærekraft i reiselivet handlar i hovudsak om å ta vare på behova til menneske som lever i dag utan å øydelegge framtidige generasjonar sine moglegheiter for å få dekt sine behov. Tema som natur, miljø- og klimapåverknad, samspelet reiseliv/lokalsamfunn – og næringen si økonomiske verdiskaping er sentralt i forståinga av eit berekraftig reiseliv. 

Klikk her for å lesa handlingsplanen!

 

Miljøfyrtårn

I april 2018 vart Destinasjon Voss serifisert som Miljøfyrtårn. Det vil seia at me kan dokumentera at strenge krav innan tema som arbeidsmiljø, innkjøp, energi, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilte.

Miljøfyrtårn   Miljøfyrtårn

 

Samfunnsansvar

Destinasjon Voss er opptatt av kompetanse og kunnskap i reiselivet, og er godkjend lærebedrift i reiselivsfaget. Me har hatt fleire lærlingar som har tatt fagbrev hjå oss, og tek gjerne imot nye lærlingar.

Me har òg samarbeidsavtale med Voss gymnas om praksisplassar og arbeidstrening.