Vandring i Myrkdalen

Cookies

VisitVoss loggar trafikken til nettsida anonymt. Denne informasjonen kan på ingen måte bli spora tilbake til enkeltpersonar.

Data blir logga i den hensikta i å optimalisera nettisda for å auka brukarvennligheita for våre besøkande. Dette er standard for dei fleste nettstader.

For å kunna logga trafikken til og på nettstaden vår, blir det lagd ein informasjonskapsel i nettlesaren din. Denne informasjonskapselen kan du sjølv fjerne, ved å følgja instruksjonen i nettlesaren din.

VisitVoss nyttar seg av Google Analytics til nettstadsmåling.

 

Cookies (informasjonskapslar)

Ein «cookie», også kalla informasjonskapsel, er ein tekstfil som blir lagra i nettlesaren. Dette er standard internett-teknologi som blir nytta på dei fleste nettstader i dag. Fleirtalet av nettlesarar som Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari og Chrome er innstilte til å akseptera cookies automatisk. Om du ikkje ønsker at slik informasjon skal lagrast i nettlesaren din må du sjølv gå inn i innstillingane i den aktuelle nettlesaren og deaktivera denne funksjonaliteten.

Merk at denne innstillinga kan føra til at enkelte nettstader ikkje fungerer optimalt.

 

Datatilsynet

Datatilsynet har utarbeidd reglar for bruk av analyseverktøy på norske nettstader.

Utdrag frå Datatilsynets nettsider:
«Verksemder som bruker analyseverktøy på nettstaden sin må sørga for at behandling av personopplysningar skjer i tråd med personvernreglane. Dette inneber at:

Etter innsamlinga blir IP-adressene anonymisert slik at besøkande på nettstaden ikkje kan sporast tilbake til ei bestemd maskinvare og dermed til ein enkeltperson. I Google Analytics må anonymiseringsfunksjonen vera aktivert.

Behandling av innsamla informasjon skal berre brukast til statistiske formål. Verksemda skal ikkje samla inn fleire opplysningar enn det som er nødvendig for dette formålet.

Besøkande på nettstaden skal givast informasjon om kva opplysningar som blir samla inn og blir behandla og korleis dette blir gjort.

Verksemder som nyttar ein annan part eller leverandør, det vil seia ein databehandlar til utføra analysen for seg, har framleis ansvaret for korleis behandlinga skjer. Dette betyr at:

Verksemda må ha kontroll på kva opplysningar databehandlaren handterer og korleis.

Avalen mellom verksemda og databehandlaren må vera slik at behandlinga tilfredsstiller norsk personvernlovgivning. Verksemda kan ikkje akseptera databehandlars eigne vilkår, utan at desse er i tråd med norsk rett.»

Kilde: Datatilsynet om bruk av Google Analytics

 

I tråd med lover og reglar

Alle VisitVoss nettsider er i tråd med Datatilsynets lover og reglar for innsamling og behandling av data om sine besøkande.

Verksemda legg vekt på å etterleva det regelverket om personvern som til ei kvar tid er gjeldande.