Foto:
Morgan Mackay
Utsikt over Bømoen, Voss og Lønahorgi
Foto:
Lars Korvald
Dronefoto av Vangsvatnet og Voss sentrum en sommersdag. Blå himmel og noen skyer speiler seg i vannet.
Foto:
Lars Korvald
fem personer packrafter i en turkis elv med grønne trær i bakgrunnen
Foto:
Kjartan Haugen
tre personer går i en grønn skog, på veg på fjelltur.

Nyheiter

Visit Voss søker ekstrahjelper til Voss turistinformasjon

Me treng ein smilande og positiv medarbeidar til å jobba med sal av aktivitetar og opplevingar, og å hjelpe turistar til å få den beste opplevinga på Voss.
Turistinformasjonen har og billettsalet til Voss Resort.

Vakter i helg, feriar og kvardag, både dagtid og kveld

Sjå heile stillingsannonsa her.

Reiselivsstrategi for Voss er klar

Reiselivsstrategi for Voss (2023–27) skildrar oppdrag, overordna og strategiske mål. 

Voss har ei lang historie innan reiseliv, med drivande, synlege og dyktige entusiastar som har vore 
trekkplaster og som har gått føre for å gjera Voss til ein attraktiv stad. Det har fått gode ringverknader 
for mange små og store reiselivsaktørar som i fellesskap har sett bygda på kartet.

Voss har storslegen natur som inviterer til gode og sterke opplevingar heile året. Å sikra eit
verneverdig natur- og kulturmiljø i heradet vil vera viktig for ny nærings- og reiselivsutvikling, for å 
oppretthalda ei levande landbruksbygd og for allmenn folkehelse og livskvalitet. 

Slagordet «Voss – bygd for sterke opplevingar» skal vidareførast også i åra som kjem. 

Med Reiselivsstrategi for Voss stakar Voss reiselivsråd og Voss herad ut ei felles plattform for 
vidareutvikling av Voss som berekraftig reisemål. Med utgangspunkt i gjennomført 
innbyggjarundersøking og relevante kommunale planar skal bygda i fellesskap arbeida for at Voss 
skal vera ein ansvarleg og internasjonal leiande grøn destinasjon for heilårleg baseturisme. I 
komande strategiperiode skal me satsa på å få betalingsvillige og etisk bevisste gjestar til bygda. 
Gjestane skal primært koma frå Europa, dei skal jakta på ekte og autentiske opplevingar, dei skal 
verta verande lenger, dei skal leggja att verdiar, og dei skal koma attende. 
Til hjelp i arbeidet er det fastlagt fem overordna mål, 25 strategiske mål, i tillegg til seks ulike prosjekt 
og satsingar som går over fleire år i perioden 2023–27. 

Reiselivsstrategi for Voss er utarbeidd som vedlegg til SNU Voss; Voss herad sin plan for strategisk 
næringsutvikling (2023–2030). Visit Voss skal laga årlege handlingsplanar til reiselivsstrategien. 

Les heile strategien her:

Reiselivsstrategi for Voss
 

 


Nytt spennande kunnskapsgrunnlag for reiselivsbygda Voss!

Visit Voss har dei siste månadane jobba med å få inn ny kunnskap kring marknad, moglegheiter og trendar og me har fått gjennomført ei eiga undersøking blant fritidsbustadeigarar i heradet. 

«Suksesskriterier for vinterturisme uten ski»
Mimir har på oppdrag frå Visit Voss og Visit Hardangerfjord, gjort ei analyse av potensiale og moglegheitene som ligg i «vinterturisme utan ski». Tromsø med sin eksplosive vekst innan slik turisme er nytta som eksempel og samanlikningsgrunnlag. Rapporten presenterer tal, aktuelle trendar og mange eksempel, og er svært interessant lesnad. 

Marknadsundersøking for Visit Voss og Hardanger 
Oponion har gjennomført ein mindre marknadsundersøking på den norske marknaden med 606 respondentar. Rapporten peikar blant anna på at Voss i størst grad assosierast med ekstremsport, naturopplevingar og ski. Medan dei største opplevde barrierane for å besøke Voss  er at «det er for dyrt» og at dei «manglar kunnskap om kva Voss har å by på». 

Fritidsbustadundersøking Visit Voss 2021
Heile 3.474 registrerte fritidsbustader er det i heradet vårt no, og 556 av desse tok seg tid til å svare på ei slik undersøking. Det er me svært takksame for, og det gjev oss mykje nyttig informasjon! 
Jamt over viser undersøkinga at ”bonus-vossingane” trivst svært godt på Voss, og dei nyttar fritids- bustadane sine mykje, dette er svært hyggeleg lesnad! 
Men den slår også fast at me har mykje å gå på når det gjeld å gje dei betre informasjon om kva som skjer i bygda, og i større grad klare å få dei med på festivalar, arrangement og kommersielle aktivitetar. 

Ynskjer du høgoppløyseleg versjonar eller tallgrunnlaget til undersøkingane? Ta kontakt med oss så sender me!

Hytteundersøking Voss 2021 (lav)

Kartlegging vinterturisme rapport

Visit Voss og Hardanger marknadundersøking 2021


Voss har fått tildelt merke for bærekraftig reisemål

last tuesday på ekstremsportveko

Dato: 28.06.2021

Voss har endeleg fått tildelt merke for «Bærekraftig Reisemål»! Det vil seie at me skal jobbe for å ta vare på naturen og kulturen vår i all framtid slik at DU kan nyta den på besøk hjå oss.

Du kan lese meir om tildeling her.

Du kan lese meir om prosjektet her.


Langrenn i myrkdalen

Dato: 19.01.2021

Norges idrettsforbund og NRK har tildelt Bergen og Voss NM-veka vinter 2022. 10-15 idretter vil bli en del av arrangementet – som vil foregå på to ulike arenaer: Åsane Arena i Bergen og Myrkdalen i Voss herad. Dette skriv NIF i ei pressemelding, 17.01.21.

NM-veka er eit konsept som skal vise ulike greiner og mangfaldet i idrettane. Det er Norges idrettsforbund, NRK og Norsk Tipping som står bak konseptet, som blei arrangert i Stavangerregionen for fyrste gong i 2018. I evalueringskriteria ligg det blandt anna krav om erfaring med tilrettelegging av idretts- og kulturarrangementer, overnattingskapasitet og geografisk beliggenheit. 

Det er ikkje fastsett kva idrettsgreiner som skal ta plass på Voss.